Κεντρική Σελίδα

 Τίτλος έργου: «Συμβολή των αιμοδυναμικών παραγόντων στην πρόκληση ιστομορφολογικών αλλοιώσεων του τοιχώματος των αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων»

Έργο Π.ΕΝ.Ε.Δ. 2003 με κωδικό ΓΓΕΤ: 03ΕΔ-262

 

Συμμετέχοντες φορείς και πρόσωπα:

 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (φορέας έργου):

Σ. Τσαγγάρης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. (επιστημονικός υπεύθυνος)

Θ. Μάνος, Μηχανολόγος Μηχανικός

Ε. Κρίθαρης, Μηχανολόγος Μηχανικός

 

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών:

Π.Ε. Καραγιαννάκος, Ομότιμος Καθηγητής

Δ.Π. Σοκόλης, Ερευνητής Δ΄

Κ.Χ. Δάβος, Ερευνητής Γ΄

Σ. Γιαγλής

Κ.Α. Δημητρίου

Μ. Κατσιμπούλας

Α. Βαρελά

 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

Γ. Καρατζάς, Καθηγητής

Μ. Μυκωνιάτης

Ι. Κακίσης, Επικ. Καθηγητής

Μ. Περούλης

Α. Γιαγκίνη, Χημικός


Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (E.P.F.L.)

N. Stergiopulos, Professor

  

Τίτλος έργου: «Συμβολή των αιμοδυναμικών παραγόντων στην πρόκληση ιστομορφολογικών αλλοιώσεων του τοιχώματος των αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων»

 

Ελληνική Περίληψη: Η πλειοψηφία των συνθετικών αρτηριοφλεβικών μοσχευμάτων που χρησιμοποιούνται για αιμοκάθαρση αποφράσσονται εντός 18 μηνών από την τοποθέτησή τους, κυρίως λόγω της εμφάνισης ινομυϊκής υπερπλασίας στη φλεβική αναστόμωση. Η διατήρηση της βατότητας των μοσχευμάτων αυτών αποτελεί έναν κλινικό στόχο με μείζονα κοινωνικο -οικονομική σημασία. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του ρόλου των αιμοδυναμικών παραγόντων στην αποτυχία ενός αρτηριοφλεβικού μοσχεύματος και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της μελέτης προκειμένου να βελτιωθεί η χειρουργική τεχνική και να τελειοποιηθεί η σχεδίαση των μοσχευμάτων.

 

Project Title:“Contribution of hemodynamic factors on the generation of histomorphological changes of the arterio-venous wall anastomosis”

Abstract: The majority of synthetic arteriovenous grafts used for hemodialysis are occluded within 18 months after placement, mainly due to the appearance of intimal hyperplasia in the venous site of the anastomosis. Maintaining the patency of the graft is a clinical target of major socio-economical importance. The purpose of the present study is to investigate the role of hemodynamic factors in the failure of the arterio-venous graft as well as the exploitation of the results of this study for the improvement of the surgical technique and of the graft patency.

 

Προϋπολογισμός: 180000 Ευρώ

Διάρκεια: 36 μήνες (27.12.2005- 28.12.2008)

Οι εργασίες του προγράμματος  παρετάθησαν  μέχρι 30.6.2009.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και συγχρηματοδοτήθηκε κατά:

80% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

20% της Δημόσιας Δαπάνης από το Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

καθώς και το Laboratory of Hemodynamics and Cardiovascular Technology, Swiss Federal Institute of Technology (EPFL), Α.Ε.Ι. Ελβετίας.

Φορέας του έργου είναι το Ε.Μ.Π., όπου υποστηρίχθηκαν οι δύο από τις τρεις διδακτορικές διατριβές (91.850 Ευρώ). Η τρίτη διδακτορική διατριβή  υποστηρίχθηκε στο Ε.Κ.Π.Α. (36.000 Ευρώ)) . Μεγάλο τμήμα (πειραματικό τμήμα)  διεξήχθηκε στο Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α. (32.150 Ευρώ) που διαθέτει το τμήμα πειραματόζωων καθώς και το αναγκαίο ιατροτεχνικό εξοπλισμό ενώ το θεωρητικό τμήμα στο Ε.Μ.Π. Η άμεση ιδιωτική συμμετοχή (20.000 Ευρώ) του φορέα συγχρηματοδότησης (E.P.F.L.) θα διατέθηκαν μέσω Ε.Μ.Π. για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τις ιατροβιολογικές- ιστολογικές εξετάσεις και μικροσυσκευές.